โรงงานข้อมูล
แผนที่พื้นฐาน
พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ข้อมูลกายภาพ
ภัยพิบัติ
ดาวเทียมไทยโชติ

ระบบติดตามและเฝ้าระวังสภาพอากาศเพื่อการเกษตร

ตัวแปรสภาพอากาศ (Metrological factors) มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชเศรษฐกิจหลัก 6 ชนิด ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง สับปะรด และ ลําไย ในการใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย จากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรของพืชแต่ละชนิด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดจากสภาพ อากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติทางการเกษตร (Agricultural Practices)